L-politika tal-inkejja

illum assistejna ghal possibilment wahda mill-akbar paprati fl-istorja politika Maltija fejn f’by-election s-siggu ta Beppe  (P.N.) spicca mar ghand l-Partit tal-Orangjo. Dan hu l-prezz li l-PN qed ikollu jhallas ghal-politika tal-inkejja u mibeghda li tant prattika fl-ahhar snin. Mela fl-2013 waqqfu lil JPO milli jikkontesta l-elezzjoni generali, fl-2017 hadulhom zewg siggijiet Marlene u Godfrey. Lil […]

L-qilla inevitabbli tad-destin

Qabel l-2013 l-P.N. ra kif ghamel biex jeqred kull tip ta’ dissens u inizzjattiva fost deputati tieghu stess, b’kundanni, mibeghda, tghajjir, insulti u atrocitajiet varji li wassluh ghal telfiet elettorali koroh hafna sussegwentement. ma halliex jikkontesta l-elezzjoni lil min kien hadem u ta kontribut kbir fil-Parlament u li wara kollox kien deputat Nazzjonalista u dejjem […]

Z-zokk u l-fergha

Meta sigra timrad jew timrad sew tasal ghal-zabra tajba, u jekk tizborha u ma tiehux ruh, trid tnehhi aktar zkuk morda ghax minnhom johrgu frieghi hziena. Issa meta tizbor wahda  mill-aghar affarijeit li tista taghmel hija li taqta’ z-zkuk u l-frieghi tajbin, ghax hemmekk mhux talli ma tkunx qed teimina l-problema izda tkun qed telimina […]

Kieku qghadt kwiet

Kieku meta kont fil-Parlament qghadt kwiet, fhimt li kollox qed jaqa’ bicciet, u ma tniffistx,  kieku llum ghandi balla fuq l-kuxejnza li ma thallinix bi kwieti. Uhud minn Nazzjonalisti genwini inkluz dawk li qed ihegguni biex nerga lura fil-partit jew addirittura li nikkontesta ghal-kap tal-partit, gieli jirrimarkaw li kieku qghadt kwiet, meta kont fil-Parlament u […]