Is-Sitt Diskors Parlamentari – Dritt tal-avukat ghal-persuni arrestati – Dritt fundamentali – Dicembru 2008

Jekk fl-Istorja ta’ Malta ismi huwa sinonimu ma’ xi haga zgur li huwa d-dritt t’assistenza legali ghal persuni arrestati, apparti ovvjament l-qasma bejn l-ministeri tal-Gustizzja u Intern, l-Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti, r-Riforma Kostituzzjonali, u s-sejhiet tieghi fl-interess t’ ambjent ahjar f’B’Bugia u MXlokk. Wahda mill-akbar kampanji li jiena kburi li ghamilt bhala deputat kienet biex […]

Il-Hames Diskors Parlamentari – Ammont kbir ta’ Proposti fil-Gustizzja u Intern – Novembru 2008

Wiehed ma jistax jifhem dak li gara fis-sena 2012 fil-Parlament u r-Riformi li qed jigu implimentati llum, jekk ma jkunx jaf b’dawn d-diskorsi li huma propju l-ewwel sejhiet konkreti fil-Parlament Malti ghal Riforma Holistika fil-Gustizzja. Wiehed ma jistax jifhem kif akkumulat l-frsutrazzjoni matul s-snin fi hdan l-grupp Parlamentari Nazzjonalista fil-Hdax l-Legislatura,  jekk ma japprezzax li dawn […]

Ir-Raba’ Diskors Parlamentari – Vizjoni ghal B’Bugia u Mxlokk – Settembru 2008

L-elezzjoni tal-2008 kienet t-tielet wahda li kkontestajt f’isem l-Partit Nazzjonalista, u fejn gejt elett bhala l-zghar deputat tal-gvern.  Kienet l-ewwel elezzjoni li hadt vermaent b’hafna serjeta. L-ewwel elezzjoni li kkontestajt fl-1998 ta’ tlieta u ghoxrin sena kont ghadni student l-Universita ‘ u ksibt 467 vot. Fit-tieni elezzjoni tal-2003 kont iffukat b’ruhi u gismi fuq l-professjoni li […]

T-Tielet Diskors Parlamentari – L-ossessjoni tal-Istatistika fil-Qasam tal-Gustizzja – Lulju 2008

Aġġornament tal-Onorevoli  Franco Debono, MP   Estratt mis-Seduta Nru 29 tat-Tnejn, 7 ta’ Lulju, 2008             ONOR. FRANCO DEBONO:                Mr Speaker, kelli opportunita` f’aġġornament li għamilt riċentement nitkellem dwar aspett fil-qasam ta’ l-amministrazzjoni tal-ġustizzja li fl-opinjoni tiegħi huwa ta’ ċerta importanza. F’dak l-aġġornament stedint u esprimejt ukoll ix-xewqa li jqum dibattitu li forsi jwassal sabiex […]

It-Tieni Diskors Parlamentari – Twelid ta’ Riformi fil-Gustizzja – Aggornament Gunju 2008

Kont ilni biss xahrejn fil-Parlament. Kont hdimt b’mod assidwu fil-Qorti ghal tmien snin u kelli esperjenza bizzejjed biex naghmel proposti konkreti dwar nuqqasisjiet fis-sistema. Dan huwa t-tieni diskors li ghamilt fil-Parlament. Minnufih hadt opportunita’ nwassal l-preokkupazzjonijiet tieghi dwar sistema gudizzjara li kienet qed tigi traskurata. B’ton meqjus hafna heggigt biex tigi imlimentata ligi li kienet […]

L-Ewwel Diskors Parlamentari – Indirizz b’Risposta ghad-Diskors tal-President – Mejju 2008

 Kelli opportunita’ ninnonta matul s-snin illi f’Malta b’mod generali ma tinghatax l-importanza xierqa lil hidma li deputat ikun ghamel jew qed jaghmel fil-Parlament. Innotajt li filwaqt li l-pubbliku in generali ikunu aktar familjari ma dikjarazzjonijiet li deputat jista jkun ghamel fil-mezzi tax-xandir, ma jkunx daqshekk familjari mal-hidma ta’ deputat fil-post fejn propju ghandu d-dover u […]