Finanzjament tal-Partiti (1)

Ghaddejja kontroversja kbira f’dan l-pajjiz dwar l-finanzjament tal-partiti wara li rrizulta li negozjant partikolari kien qed jaghti donazzjonijiet hoxnin lil PN fuq medda ta’ snin li jista’ jaghti l-kaz ukoll jiksru l-Ligi tal-Finanzjament tal-Partiti li l-istess PN tant irrezista meta kien fil-Gvern u naqas li jimplimenta anke meta jien prezentajt abbozz fil-Parlament li illum sar […]

Is-safra ta’ Joseph

Qed titqajjem kontroversja bbazata fuq s-segwenti premessi zbaljati – Prim Ministru li ghandu dhul ta’ 68,000 ewro fis-sena mar btala (li ghaliha hallas hu) fej nefaq 11,000 ewro f’lukanda. Ghaliex qed titqajjem kontroversja fejn m’hemmx? Ghax qed tinghata l-impressjoni li dan l-Prim Ministru ghandu tmitax-il sena u s’issa f’hajtu hadem sena wahda biss! Filwaqt li […]

Gonzi jghallimna

Hafna mit-tragedji li graw lil Gonzi mhux biss kont ghamilt hilti biex niftahlu ghajnejh biex jevitahom, mhux biss proponejt riformi biex niskansah mill-hitan gholjin li ministri madwaru kienu qed isuquh ghal go fihom b’velocita’ eccessiva izda talli wissejtu fuq li wissejtu (www.riformagustizzja.com). Ma jfissirx li Gonzi ghamel kollox hazin, tajjeb ghamel ukoll, lanqas ma jfisser […]

Iggib ghajnejk wara widnejk

Antoine Borg ghamel sew tkellem fil-Parlament pero’ ghandu jghid kelma ma Carm Mifsud Bonnici ghax wara kollox hija liġi li ggiblek ghajnejk wara widnejk. Ragunament kważi grotteski rigward dak komunement maghruf bhala accident. Kien Mifsud Bonnici li emenda l-Ligi fl-2010, bl-iktar mod stupidu immaginabbli. L-piena taht l-art 225 ghal omicidju involontarju kienet massimu ta’ erba’ snin […]

Biex ma jirkibx l-ghazz

Tajjeb tinghata l-istampa kollha in vista tal-ghagha kbira li qajmet sentenza ricenti- Qed jigi rappurtat kif deputat Nazzjonalista (Antoine Borg) qajjem fil-Parlament punti validi dwar l-esagerazzjoni ta’ piena applikabbli fil-kaz ta’ Dorianne Camilleri – ghalliema li l-piena applikabbli ghal kaz taghha (involontarjament ikkagunat mewt) kien minimu ta’ hames snin habs. Nghid piena applikabbli u mhux piena […]