Malta Upside Down

A Constitutional Convention has been promised. All the preparatory work and more has long been ready. Even though the Opposition expressed some reservations, they never ever declared they would boycott. (1) In the meantime the Justice Minister hastily presents a Judicial Appointments Bill, heavily overshadowed by, and probably as a reaction to,  the unconstitutional magisterial nomination […]

Mhux ghax jimpurtani

L-habib tieghi Norman Vella, li jipprezenta l-programm ‘Mhux ghax jimpurtani’  fuq NET TV kiteb Blog dwar l-fatt li ma gejtx mistieden fuq ONE TV  fi programm dwar good governance u responsabbilta’ politika. Filwaqt li m’ghandhom ebda obbligu jistednuni, niehu opportunita’ nirringrazzjahom ta’ kemm-il darba ghogobhom jistednuni u mort biss ghax kien konvenjenti u komdu ghalija wkoll niddefendi posizzjonijiet […]

Min jghid hekk huwa ‘Fake’

Xi hadd qisu ha ghalih ghax Ivan Camilleri tat-Times iddeskrivieh bhala ‘fake’. M’ghandi ebda interess nidhol fil-mertu b’ebda mod. Ghandi rispett kemm lejn Owen u kemm lejn Ivan u nixtieqilhom kull gid. Pero nghid s-segwenti. Kull min jghid li l-proposti dwar hatriet/dixxiplina/tnehhija tal-gudikanti joriginaw minn xi Rapport u mhux mil-Mozzjoni Privata dwar Riformi Magguri fil-Gustizzja […]