Issa li ghadda kollox (3)

L-ghazla bejn Muscat u Malta kienet t-tema centrali tal-kampanja. Zball gravi mil-P.N. Kif diga spjegajt, r-rebha elettorali tindika performance tajba minn naha tal-gvern li l-elettorat approva, pero d-distakk jikxef realta’ dwar l-Opposizzjoni – l-poplu huwa mwerwer mil-Partit Nazzjonalista kif inhu llum. Kieku ma kienx hekk tal-inqas anke jekk stess kien jirbah l-Labour pero’ d-distakk kien […]

Issa li ghadda kollox (2)

L-lingwagg tal-attivisti. Wahda mill-akbar problemi li nemmen li ghandu l-PN illlum u li wasslitu ghal telfiet konsekuttuvi huwa l-atteggjament tal-attivisti – mhux kollha ovvjament, hemm hafna moderati – pero’ ta’ dawk li jidhru l-aktar u jaghmlu l-aktar storbju.Qishom partitarji tal-lemin estrem. Xi hadd sqihom hafna mibeghda. Jitghallmu mantras bl-amment li jkunu argumenti ridikoli li kif […]

Issa li ghadda kollox

Issa li ghadda kollox ghandi hsieb nikteb sensiela ta’ blogs dwar l-eelzzjoni li ghaddiet u dak li gej. Din kienet l-ewwel elezzjoni f’hajti fejn ma kont involut xejn. Ikkontestajt l-ewwel elezzjoni mal-PN fl-1998 ta’ 23 sena u tliet elezzjonijiet ta wara u minkejja li ma kkontestajtx l-elezzjoni 2013 b’xi mod kont wiehed mil-protagonisti. U allura […]

OF CALUMNIOUS ACCUSATIONS

OF CALUMNIOUS ACCUSATIONS, OF PERJURY AND OF FALSE SWEARING 100. In this sub-title “criminal proceedings” includes the inquiry referred to in Sub-title II of Title II of Part I of Book Second of this Code and any proceedings under the Malta Armed Forces Act. Calumnious accusations. 101. (1) Whosoever, with intent to harm any person, […]

Min se jikkummenta l-ewwel jaqra ftit l-Ligi

Uhud jew hafna mill-kontroversji ta’ dawn l-ahhar granet jistghu ikunu facilment evitati jekk wiehed qabel jikkummenta jindenja ruhu jaghti daqqa t’ghajne lejn l-Ligi. Inoltre wiehed irid jaghmel distinzjoni bejn l-Ligi nfisha u l-infurzar tal-Ligi L-Ligi hija wahda dettaljatissima, bbazata fuq l-abbozz li kont prezentajt fil-Parlament jien f’Jannar 2012 bbazata fuq Ligi Ingliz u Germaniza u […]

Ghaliex Vanni mhux Carm jew Tonio ?

Gvern Laburista b’kuraġġ minnufih implimenta wara konsultazzjoni pubblika l-abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti li jien kont prezentajt f’Jannar 2012 bhala deputat Nazzjonalista  u li qatt ma kien ittella’ ghad-diskussjoni minn GonziPN li tieghu Busuttil kien l-ewwel delegat speċjali imbaghad Vici-Kap. L-Ligi ġiet approvata mill-Parlament bi qbil unanimu u allura jidher li l-abbozz kien wiehed […]