Hatriet tal-Gudikanti – Riforma Bonello/Debono

Niehu gost nisma’ lil habib tieghi u kollega Dr George Hyzler, President karismatiku tal-Kamra tal-Avukati jqajjem ghal darb’ohra s-suggett tal-hatriet tal-gudikanti. Anke l-Prim Imhallef ghaem sejhiet relatati. Minn zmien ghal zmien iqum s-suggett dwar l-hatra tal-gudikanti. Qed tinghata l-impressjoni sbaljta qisha din hi xi issue li nibtet jew nqalghet ricentement. L-verita’ hija li dina l-materja […]

Blasphemy Laws

These are comments I had given to Maltatoday – 21st January 2015 – regarding vilification provisions in Criminal Code As Malta’s Commissioner of Laws, the task of identifying and removing out-dated or otherwise troublesome legislation falls to lawyer and former MP Franco Debono. However, he told MaltaToday that no discussion has to date taken place […]

Riforma Debono (3) – L-ewwel tnax-il mizura fir-Rapport Bonello

U jekk nibdew biex nharsu lejn l-ewwel tnax-il mizura fir-Rapport Bonello dwar l-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja wiehed malajr jinduna li sa minn dawn l-ewwel proposti tar-Rapport Bonello jidher car li t-tematika, l-analizi, u l-proposti jsibu l-origini taghhom fir-Riforma li fil-qosor qed nirreferu ghaliha bhala Riforma Debono u kif ghidna qabel sta ghal qarrej li jsejhila kif […]

Riforma Debono (2) – Konferenza nazzjonali dwar l-Gustizzja

 Kif ktibt fti tal-granet ilu se nkun qed nikteb sensiela ta’ Blogs li jezaminaw xebh bejn r-Riforma li porezentajt jien fil-Parlament li lahqet l-qofol fil-Mozzjoni Privata (Novembru 2011), u r-Rapport Bonello. Illum f’gurnal lokali fil-fatt din giet msejjha r-Riforma Bonello-Debono, minhabba xebh konsiderevoli ta’ aktar minn hamsa u zebghin fil-mija. Wiehed mis-suggerimenti li kont ghamilt […]

The southernmost south

The decision announced recently has been widely received as being a wise decision, constituting a good balance and a good compromise. It is indeed good news for the south of Malta. Now it is surely time to focus more on the environmental and infrastructural deficit of the ‘southernmost south’ – a term I coined as […]