Ma’ Bundy – 19/2/2016

  Punti saljenti   1)      Ivvotajt kif ivvotajt fil-vot ta’ Carm wara li, u fil-kuntest ta’ Riforma holistika tal-Gustizzja li jiena pprezentajt fil-Parlament f’Novembru 2011 u li giet konfermata sentejn wara fir-Rapport Bonello u li kienet qed tkun rezistita u imblukkata. F’dan is-sens inzomm ferm mal-posizzjonijijet kollha li hadt specjalment ghax l-istorja tatni ragun mhux […]

X’dixxiplina? Ara lil min tahtar u ma tigix bzonn dixxiplina!

Kull meta xi hadd jipprova jaghti impressjoni li r-Riforma dwar hatriet/dixxiplina/tnehhija tal-Gudikanti, f’dan l-pajjiz torigina min  x’imkien iehor hlief mill-Mozzjoni Privata tieghi dwar Riformi Magguri fil-Gustizzja u Intern tat-8 ta’ Novembru 2011 (1), mhux biss ikun qed jinsulta l-intelligenza ta’ poplu shih u jqarraq,  izda wkoll u hafna aghar minn hekk ikun qed jaghmel dak li […]

Vision for Justice , 2011

The Sunday Times of Malta – Sunday, September 11, 2011 – by Franco Debono Vision for justice In the wake of the political turmoil preceding the 1987 election Eddie Fenech Ada­mi gave what is probably the best speech ever in our Parliament, in which he described human rights as the hallmark of a free nation. […]

T-tghaffig beda hafna qabel l-kontroversja tan-nomina tal-magistrat

Se nghid dan li gej gahx jekk hawn xi had f’Malta li ghandu dritt jitkellem fuq Riforma tal-Gustizzja huwa jien, li kelli nghaddi minn maltempata shiha biex mbuttajt dawn r-Riformi u se nibqa’ naghmel hilti biex r-riforma titwettaq sew. Wahda mit-Taqsimiet fil-mozzjoni tieghi tal-2011 dwar r-Riforma tal-Gustizzja, kienet dwar riforma f’diversi aspetti fil-Ligijiet tad-Drogi. Wahda minnhom […]

10 ta’ Frar

Jum San Pawl tas-sena 2010 kienet gurnata importanti ghal qasam tal-gustizzja f’dan il-pajjiz. Bhal-llum sitt snin ilu gie introdott f’pajjizna d-dritt tal-assistenza legali ghall-persuni arrestati li dahal wara insistenzaa kbira min-naha tieghi sa mill-ewwel diskorsi fil-Parlament f’Gunju 2008. Dan kien dritt li f’pajjizi ohra kien iddahhal erbghin jew hamsin sena qabel. Kien biss wara li […]

The Conversion of St Paul

On the 10th February we celebrate the feast of St Paul. The welcome given to the survivors after the shipwreck is described in the Acts of the Apostles (XXVIII) by St. Luke: “And later we learned that the island was called Malta. And the people who lived there showed us great kindness, and they made a […]