Kieku qghadt kwiet

Kieku meta kont fil-Parlament qghadt kwiet, fhimt li kollox qed jaqa’ bicciet, u ma tniffistx,  kieku llum ghandi balla fuq l-kuxejnza li ma thallinix bi kwieti. Uhud minn Nazzjonalisti genwini inkluz dawk li qed ihegguni biex nerga lura fil-partit jew addirittura li nikkontesta ghal-kap tal-partit, gieli jirrimarkaw li kieku qghadt kwiet, meta kont fil-Parlament u […]

Tixwix ma jhallikx tara

    4 ta’ Gunju 2017 Mela wara li kif appena hareg r-rizultat elettorali gejt ibbumbardjat b’mijiet jekk mhux issa eluf ta’ messaggi, emails, SMS u telefonati jehguni biex nerga lura fil-P.N. peress li kien evidenti li kelli ragun qabel l-2013 u jekk mhux ukoll nikkontesta ghal-kap, ma setax jonqos li jkun hem min ma jaqbilx. […]

Marda kronika fil-P.N. – n-nostalgija

Wara l-elezzjoni kulhadd isir espert jaghmel analizi u djanjosi ta’ x’gara u ma garax u tibda tisma’ hmerijiet inkredibbli. Hafna minn dawk li jiktbu dwar l-politika tinduna li ma jkollomx idea – l-politika qatt ma jkunu ghexuha u ma jafuhiex. L-problemi kbar li jinsab fihom l-P.N. imorru ferm oltre milli wiehed jisma’ n-nies jew jorganizza […]

Issa li ghadda kollox (3)

L-ghazla bejn Muscat u Malta kienet t-tema centrali tal-kampanja. Zball gravi mil-P.N. Kif diga spjegajt, r-rebha elettorali tindika performance tajba minn naha tal-gvern li l-elettorat approva, pero d-distakk jikxef realta’ dwar l-Opposizzjoni – l-poplu huwa mwerwer mil-Partit Nazzjonalista kif inhu llum. Kieku ma kienx hekk tal-inqas anke jekk stess kien jirbah l-Labour pero’ d-distakk kien […]