It-Tmien Diskors Parlamentari – Nsejjah ghal tishih fil-Korp tal-Pulizija u biex l-Qorti ma jibqax juza l-cassette tapes – Aggornament April 2009

Jekk dan d-diskors ma juri xejn juri l-pacenzja ta’ Gob li kelli. Ghal darb’ohra nerga nsemmi l-bzonn li jidhol fis-sehh d-dritt al-avukat ghal persuni arrestati, ligi li kienet ghaddiet  mil-Parlament sitt snin qabel u liema dritt gie dikjarat bhala dritt fundamentali. F’April 2009, meta ghamilt dan l-Aggornament l-Partit Nazzjonalista, li kien rebah l-elezzjoni ta’ sena […]

Is-Seba’ Diskors Parlamentari – Liberta’ Provizorja u emendi ohra – Jannar 2009

Dan huwa diskors fid-diskussjoni dwar abbozz ta’ ligi prezentat minn Carm – emendi importanti izda ta’ poca portata jekk mhux kozmetici, meta mqabbla mar-Riforma estensiva li kellha bzonn s-sitema legali taghna. Wiehed facilment jinnota t-ton li qed nuza f’dan l-istadju bikri fil-legislatura, fejn b’lealta’ shiha lejn l-Partit Nazzjonalista u l-gvern qed nfahhar dak li sar […]

Is-Sitt Diskors Parlamentari – Dritt tal-avukat ghal-persuni arrestati – Dritt fundamentali – Dicembru 2008

Jekk fl-Istorja ta’ Malta ismi huwa sinonimu ma’ xi haga zgur li huwa d-dritt t’assistenza legali ghal persuni arrestati, apparti ovvjament l-qasma bejn l-ministeri tal-Gustizzja u Intern, l-Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti, r-Riforma Kostituzzjonali, u s-sejhiet tieghi fl-interess t’ ambjent ahjar f’B’Bugia u MXlokk. Wahda mill-akbar kampanji li jiena kburi li ghamilt bhala deputat kienet biex […]

Il-Hames Diskors Parlamentari – Ammont kbir ta’ Proposti fil-Gustizzja u Intern – Novembru 2008

Wiehed ma jistax jifhem dak li gara fis-sena 2012 fil-Parlament u r-Riformi li qed jigu implimentati llum, jekk ma jkunx jaf b’dawn d-diskorsi li huma propju l-ewwel sejhiet konkreti fil-Parlament Malti ghal Riforma Holistika fil-Gustizzja. Wiehed ma jistax jifhem kif akkumulat l-frsutrazzjoni matul s-snin fi hdan l-grupp Parlamentari Nazzjonalista fil-Hdax l-Legislatura,  jekk ma japprezzax li dawn […]

Ir-Raba’ Diskors Parlamentari – Vizjoni ghal B’Bugia u Mxlokk – Settembru 2008

L-elezzjoni tal-2008 kienet t-tielet wahda li kkontestajt f’isem l-Partit Nazzjonalista, u fejn gejt elett bhala l-zghar deputat tal-gvern.  Kienet l-ewwel elezzjoni li hadt vermaent b’hafna serjeta. L-ewwel elezzjoni li kkontestajt fl-1998 ta’ tlieta u ghoxrin sena kont ghadni student l-Universita ‘ u ksibt 467 vot. Fit-tieni elezzjoni tal-2003 kont iffukat b’ruhi u gismi fuq l-professjoni li […]

T-Tielet Diskors Parlamentari – L-ossessjoni tal-Istatistika fil-Qasam tal-Gustizzja – Lulju 2008

Aġġornament tal-Onorevoli  Franco Debono, MP   Estratt mis-Seduta Nru 29 tat-Tnejn, 7 ta’ Lulju, 2008             ONOR. FRANCO DEBONO:                Mr Speaker, kelli opportunita` f’aġġornament li għamilt riċentement nitkellem dwar aspett fil-qasam ta’ l-amministrazzjoni tal-ġustizzja li fl-opinjoni tiegħi huwa ta’ ċerta importanza. F’dak l-aġġornament stedint u esprimejt ukoll ix-xewqa li jqum dibattitu li forsi jwassal sabiex […]