Hames snin ilu – profetiku?

Seduta 439 – Parlament ta’ Malta – 25 ta’ Jannar 2012 – Diskors tal-Onor.Franco Debono   ONOR. FRANCO DEBONO:  Sur President, xtaqt nibda b’kumment dwar dak li qal il-kollega tiegħi l-Onor. Ċensu Galea – jien ilni fil-partit u għalija kollha huma kollegi u għaldaqstant ipprovajt nagħmel kif qal il-ħabib tiegħi l-Onor. Mario Galea u kważi […]

Three parties or two?

There seems to be an ongoing debate about the number of parties on the ballot paper and in Parliament. On the ballot paper there were two parties. In Parliament there will be three. Orangjo were wise to induce PN to lend them space on their ticket. Now that they’re elected they have every right to […]

L-politika tal-inkejja

illum assistejna ghal possibilment wahda mill-akbar paprati fl-istorja politika Maltija fejn f’by-election s-siggu ta Beppe  (P.N.) spicca mar ghand l-Partit tal-Orangjo. Dan hu l-prezz li l-PN qed ikollu jhallas ghal-politika tal-inkejja u mibeghda li tant prattika fl-ahhar snin. Mela fl-2013 waqqfu lil JPO milli jikkontesta l-elezzjoni generali, fl-2017 hadulhom zewg siggijiet Marlene u Godfrey. Lil […]

L-qilla inevitabbli tad-destin

Qabel l-2013 l-P.N. ra kif ghamel biex jeqred kull tip ta’ dissens u inizzjattiva fost deputati tieghu stess, b’kundanni, mibeghda, tghajjir, insulti u atrocitajiet varji li wassluh ghal telfiet elettorali koroh hafna sussegwentement. ma halliex jikkontesta l-elezzjoni lil min kien hadem u ta kontribut kbir fil-Parlament u li wara kollox kien deputat Nazzjonalista u dejjem […]

Z-zokk u l-fergha

Meta sigra timrad jew timrad sew tasal ghal-zabra tajba, u jekk tizborha u ma tiehux ruh, trid tnehhi aktar zkuk morda ghax minnhom johrgu frieghi hziena. Issa meta tizbor wahda  mill-aghar affarijeit li tista taghmel hija li taqta’ z-zkuk u l-frieghi tajbin, ghax hemmekk mhux talli ma tkunx qed teimina l-problema izda tkun qed telimina […]