Marda kronika fil-P.N. – n-nostalgija

Wara l-elezzjoni kulhadd isir espert jaghmel analizi u djanjosi ta’ x’gara u ma garax u tibda tisma’ hmerijiet inkredibbli.

Hafna minn dawk li jiktbu dwar l-politika tinduna li ma jkollomx idea – l-politika qatt ma jkunu ghexuha u ma jafuhiex. L-problemi kbar li jinsab fihom l-P.N. imorru ferm oltre milli wiehed jisma’ n-nies jew jorganizza l-kumitati sezzjonali!

Wahda mill-aghar mardiet li hakmet lil PN fl-ahhar snin hija n-nostalgia. U dan nafu ghax kont gewwa, fil-qalba tal-partit, deputat.

L-P.N. dejjem hares lura b’nostalgija ghal certi kisbiet elettorali li issa pero’ gew ridimensjonati bid-distakki elettorali ta’ Muscat. L-unika soluzzjoni ghal din d-dilemma hija li l-P.N. jabbanduna n-nostalgija ghal-passat u jittama li l-aqwa zmien ghadu gej fi hdanu wkoll jekk irid xi darba jikseb rebhiet tal-kalibru ta’ Muscat. R-rebhiet tal-passat mhumiex tal-istess kalibru ta’ dawk li rajna ricentement. N-nostalgija ghal passat hija wahda mill-akbar problemi li kissret lil P.N. Ir-rifugju fil-passat lanqas konsolazzjoni ma ghadu ahseb u ara soluzzjoni.

Li kap partikolari fil-passat ta kontribut partikolari fil-passat lil partit u lil pajjiz huwa maghruf minn kulhadd imma li dan jaghti xi drittijiet lilu u lil familja ghal generazzjoni wara ohra huwa problema serja.

Imma aghar minn hekk, li xi hadd ikisser u jfarrak bl-iskop li zmien dak kap jibqa l-aqwa zmien huwa inaccettabbli u ghandu jigi respint u kkundannat bil-qawwa kollha, anke ghax min kien qed jaghmel hekk ma ndunax li sadanittant l-partit l-iehor harab jigri ‘l quddiem u rridefenixxa xi ifisser l-aqwa zmien.

Fil-P.N. hemm ligi mhux miktuba izda suprema li hija l-ghajn tal-problemi l-ohra kollha fil-P.N. – li hadd u qatt ma jista jkun daqs jew mqar qrib kap partikolari u jekk tipprova jwarrbuk u mieghek ikunu warrbu c-cans tas-soluzzjoni tal-problema!

L-Labour jirbah u xorta jhares ‘l quddiem u jghid l-aqwa zmien ghadu gej u l-P.N. jitlef u jhares lura maqbud fin-nostagija. Din hi l-qalba tal-problema. Din nafha jien mill-esperjenza. Ghax l-politika trid tgixha biex tifhimha.

L-P.N. jakkuza lil Labour li l-partit nbidel minn zmien Mintoff u ma jindunax li anke ghalih hija dik s-soluzzjoni – li peress li zminijiet nbidlu irid ikun partit kompletament differenti minn ta’ zmien Fenech Adami ! Ghaliex qed ifalli l-P.N.? Ghax qed jaghmel bil-maqlub!

Tirrispetta l-imghoddi b’gieh pero’ ma thallihx jikkundizzjonak u jimmazzrak – tirrispettah izda thares ‘l quddiem.

Qed nghid dan kollu bhala persuna li hames snin ilu prevedejt dan l-ghawg kollu li l-partit kellu jghaddi minnu u tajt soluzzjonijiet li mhux biess gew mwarrba izda gejt mwarrab jien maghhom – soluzzjonijiet li llum kulhadd irrealizza kemm kienu essenzjali.

8 thoughts on “Marda kronika fil-P.N. – n-nostalgija

 • June 19, 2017 at 12:23 am
  Permalink

  Jiena niskanta bik dottore kif qieghed itteserat ma dal partit,jiena bhalek kont itteserata ,lanqas nisma bihom ma irrid ahseb u ara nitessera mghahom,il pn spicca sfaxxa fix xejn , u semaw min dcg hlief odju mghandiex u bis sahha tghaha rebah il partit laburista.

  Reply
 • June 15, 2017 at 7:05 am
  Permalink

  Jien nahseb li l PN spicca u ghalxejn isir tibdil kosmetiku u l qalba tibqa l istess ghax il problemi hemm ha jibqghu.
  Dawk il personalitajiet li ghamlu l partit kbir, huma l istess personalitajiet li qed jeqirduh.
  Allura nsaqsi…… dawn l individvi, kemm vera jhobbu l partit bhal ma jistqarru?
  Huma ghexu ghal partit, jew il partit inholoq ghalihom?
  Nitlob u nittama li dawk l erbgha min nies li ghandhom ghamad li mhux ihallihom jirragunaw, biex jifqu ftit u jindunaw kif dak l istess partit li qed jipprotegu, sejjer ghal forka habba l attitudni hazina taghhom.
  J’Alla nifthu mohhna ghal dak li qed isehh madwarna.

  Reply
 • June 14, 2017 at 8:54 pm
  Permalink

  Il poplu taghliem hafna ,huwa wiezen sew , ma trig hafna biex tara u tisma min qed jajt il verita u min qed jamel il bsaten fi rotti Dr Debono ,il pn ghndu x jetalem hafna jekk irid imma l aroganza ma thalihx, will in that case its there call.

  Reply
 • June 14, 2017 at 1:48 pm
  Permalink

  Ghaziz Dr Debono,
  Naqbel mieghek 100% u iva trid tinbidell dik ta ahna u huma, naqbel ukoll li jridu jinbidlu hafna u hafna nies biss hemm nies hekk imsjha veterani,li hadmu ghal partit u postom ghadu hemm. Imma iva il politika ma tinkitibx fil wirt u trid tahdem ghalija mhux tirita.
  Proset tal kumment.
  PS,Irrid ikollok partit vera nadif biex thammeg.

  Reply
 • June 14, 2017 at 12:49 pm
  Permalink

  dr debono inselimlek lunika haga jew marda li em ijja arroganza

  Reply
 • June 14, 2017 at 12:31 pm
  Permalink

  naqbel mieghek Franco mija fil mija ghax anke jien inhoss dak li qed tghid inti. Tipprova qisek tifthilhom ghajnejhom imma qisu ghalxejn. Hasra xi kultant partit bhal dak Taghna…..

  Reply
 • June 14, 2017 at 9:13 am
  Permalink

  Flopinjoni tieghi labour tela ghax qeda hafna nies anki min tal pn u hekk ghandu ikun,ghalkemm ghamel affarijiet tajbin imma min dak jintersahom kif gew moqdija.il poplu ma jintersahx fuq panama u iktar.in-nies mghadomx boloh jivvutaw lil min jaqdijhom.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *