Min se jikkummenta l-ewwel jaqra ftit l-Ligi

Uhud jew hafna mill-kontroversji ta’ dawn l-ahhar granet jistghu ikunu facilment evitati jekk wiehed qabel jikkummenta jindenja ruhu jaghti daqqa t’ghajne lejn l-Ligi. Inoltre wiehed irid jaghmel distinzjoni bejn l-Ligi nfisha u l-infurzar tal-Ligi L-Ligi hija wahda dettaljatissima, bbazata fuq l-abbozz li kont prezentajt fil-Parlament jien f’Jannar 2012 bbazata fuq Ligi Ingliz u Germaniza u […]

Ghaliex Vanni mhux Carm jew Tonio ?

Gvern Laburista b’kuraġġ minnufih implimenta wara konsultazzjoni pubblika l-abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti li jien kont prezentajt f’Jannar 2012 bhala deputat Nazzjonalista  u li qatt ma kien ittella’ ghad-diskussjoni minn GonziPN li tieghu Busuttil kien l-ewwel delegat speċjali imbaghad Vici-Kap. L-Ligi ġiet approvata mill-Parlament bi qbil unanimu u allura jidher li l-abbozz kien wiehed […]

Riforma tal-Gustizzja f’Ghawdex

L-Parlament din l-Gimgha kien qed jiddiskuti abbozz ta’ Ligi li kien thejja mill-Kumitat ta’ Ri-Kodifikazzjoni u Konsolidazzjoni ta’ Ligijiet li fil-Legislatura li ghaddiet jien kont nippresjedi u wara mozzjoni private ta’ Justyne Caruana. Erba snin wara li ma bqajtx deputat Parlamentari, l-Parlament Malti ghadu  jiddiskuti proposti li kont ikkontribwixxejt fihom bhala deputat fil-kuntest tar-Riforma tal-Gustizzja […]

Finanzjament tal-Partiti (1)

Ghaddejja kontroversja kbira f’dan l-pajjiz dwar l-finanzjament tal-partiti wara li rrizulta li negozjant partikolari kien qed jaghti donazzjonijiet hoxnin lil PN fuq medda ta’ snin li jista’ jaghti l-kaz ukoll jiksru l-Ligi tal-Finanzjament tal-Partiti li l-istess PN tant irrezista meta kien fil-Gvern u naqas li jimplimenta anke meta jien prezentajt abbozz fil-Parlament li illum sar […]

Is-safra ta’ Joseph

Qed titqajjem kontroversja bbazata fuq s-segwenti premessi zbaljati – Prim Ministru li ghandu dhul ta’ 68,000 ewro fis-sena mar btala (li ghaliha hallas hu) fej nefaq 11,000 ewro f’lukanda. Ghaliex qed titqajjem kontroversja fejn m’hemmx? Ghax qed tinghata l-impressjoni li dan l-Prim Ministru ghandu tmitax-il sena u s’issa f’hajtu hadem sena wahda biss! Filwaqt li […]

Gonzi jghallimna

Hafna mit-tragedji li graw lil Gonzi mhux biss kont ghamilt hilti biex niftahlu ghajnejh biex jevitahom, mhux biss proponejt riformi biex niskansah mill-hitan gholjin li ministri madwaru kienu qed isuquh ghal go fihom b’velocita’ eccessiva izda talli wissejtu fuq li wissejtu (www.riformagustizzja.com). Ma jfissirx li Gonzi ghamel kollox hazin, tajjeb ghamel ukoll, lanqas ma jfisser […]