Iggib ghajnejk wara widnejk

Antoine Borg ghamel sew tkellem fil-Parlament pero’ ghandu jghid kelma ma Carm Mifsud Bonnici ghax wara kollox hija liġi li ggiblek ghajnejk wara widnejk. Ragunament kważi grotteski rigward dak komunement maghruf bhala accident. Kien Mifsud Bonnici li emenda l-Ligi fl-2010, bl-iktar mod stupidu immaginabbli. L-piena taht l-art 225 ghal omicidju involontarju kienet massimu ta’ erba’ snin […]

Biex ma jirkibx l-ghazz

Tajjeb tinghata l-istampa kollha in vista tal-ghagha kbira li qajmet sentenza ricenti- Qed jigi rappurtat kif deputat Nazzjonalista (Antoine Borg) qajjem fil-Parlament punti validi dwar l-esagerazzjoni ta’ piena applikabbli fil-kaz ta’ Dorianne Camilleri – ghalliema li l-piena applikabbli ghal kaz taghha (involontarjament ikkagunat mewt) kien minimu ta’ hames snin habs. Nghid piena applikabbli u mhux piena […]

Tnehhija tal-Libell kriminali – 2011 – www.riformagustizzja.com

Bala deputat Nazzjonalista lura fl-2011 kont prezentajt mozzjoni fil-Parlament biex jitnehha libel kriminali fil-kuntest ta’ Riforma Holistika fil-Gustizzja. Ma nafx jekk din kinetx l-ewwel darba li saret mozzjoni fil-Parlament biex dan jitnehha pero’ dak z-zmien fil-Gvern l-P.N. ma kienx nehha l-libel kriminali. F’25 sena fil-Gvern l-P.N. ma nehhiex l-libel kriminali, lanqas meta deputat tieghu stess prezenta […]

Attakk fahxi fuq d-demokrazija

Jekk persuna jkollha fama li ma tantx thobb thallas, l-aktar rimedju semplici huwa mandat kawtelatorju. Qed jinghad minn x’uhud li l-fatt li Chris Cardona ghamel sekwestru kawtelatorju meta prezenta libel kontra Daphne huwa attack kontra d-demokrazija. Dan minn meta ‘l hawn li wiehed jinvoka drittijiet skont l-Ligi biex jipprotegi r-reputazzjoni tieghu jkun qed jattakka d-demokrazija? […]