Salvu Mallia (2)

Salvu Mallia ghadu bilkemm rifes fuq l-ghatba ta’ partit u diga’ qed jddikjara li lest jivvota kontra l-istess partit. Min-naha tieghi, jien, li kieku xi darba kelli nerga’ nkun membru ta’, jew deputat f’isem partit politiku nivvota dejjem mal-linja tal-partit ghal zewg ragunijiet fost ohrajn. L-ewwel ghax ghal hajja wahda hrigt ghonqi bizzejjed, b’sagrificcju personali […]

Salvu Mallia

Salvu Mallia karattru ikkulurit ghandi kull rispett lejh u qatt ma naf li kellna xi differenzi anzi nghoddu habib. Kellna komunikazzjoni qabel l-elezzjoni, li ppublikajt bil-kunsens tieghu, fejn tinghata impressjoni qawwija li kien se jivvota Labour u allura dak li jiddikjara pubblikament dwar dan l-punt jien ghandi kull ragun nemmnu. Dik rewind. Issa fast forward. […]

Ahbar tajba ghal Marlene

Wara li ghamlu minn kollox biex ixewxuha kontra l-Partit Laburista tant li rrizenjat u waqqfet il-Partit Demokratiku, hekk kif raw li tista’ tehdilhom l-voti ghax f’oqsma bhall-ambjent u trasparenza ghandha kredibilita’ aktar mill-P.N. issa diga qed ixewxu n-nies biex ma jivvotawliex, lanqas t-tieni jew tielet preferenza! Fl-2003, fir-referendum tal-Unjoni Ewropea l-P.N. kellhom bzonn l-appogg tal-Alternattiva […]

Alfred Grixti u Vanni Bonello

Daphne qed titkaza ghax Alfred Grixti, persuna li tokkupa kariga pubblika , ghamel xi kummenti fuq Facebook wara l-vot ingust fil-konfront ta’  Leo Brincat. Issa nibda biex nghid li din-mentalita’ ta’ ‘ghajn ghal ghajn u sinna ghal sinna’ lili ma antx toghgobni xejn.  Pero’ jekk narak gej lejja b’kemm ghandek sahha b’xabla biex tinfidli qalbi, […]

Pre-gudizzju

L-Parlament Ewropew se jistharreg l-Panama Papers f’kumitat apposta. Se jistharreg, jiggifieri ghadu ma stharrigx u jfisser li sal-llum dik l-indagni ghadha ma saritx fil-konfront ta’ min seta’ kien involut. Allura kif qatt seta’ l-Parlament Ewropew jiggudika sahansitra lil min zgur ma kienx involut, jekk lanqas l-indagni li ghandu jaghmel ghadu ma ghamel fil-konfront ta’ min […]

Sinna ghal sinna

Wara l-vot ingust kontra Leo Brincat fil-Parlament Ewropew qed tissemma’ minn x’uhud l-mentalita’ ta’ ghajn ghal ghajn u sinna ghal sinna. Jien ma naqbel xejn ma din l-metalita’. Pero’ jekk narak gej lejja b’kemm ghandek sahha b’xabla biex tinfidli qalbi, u jien ghandi pistola, m’ghandix nistenna li tinfidli qalbi qabel nisparalek! Din hija l-essenza tas-self defense. […]