Min jghid hekk huwa ‘Fake’

Xi hadd qisu ha ghalih ghax Ivan Camilleri tat-Times iddeskrivieh bhala ‘fake’. M’ghandi ebda interess nidhol fil-mertu b’ebda mod. Ghandi rispett kemm lejn Owen u kemm lejn Ivan u nixtieqilhom kull gid. Pero nghid s-segwenti. Kull min jghid li l-proposti dwar hatriet/dixxiplina/tnehhija tal-gudikanti joriginaw minn xi Rapport u mhux mil-Mozzjoni Privata dwar Riformi Magguri fil-Gustizzja […]

Grazzi lil Dr Vanni Bonello

Ghal darb’ohra nirringrazzja lil Dr Giovanni Bonello li jikkonferma l-analizi li kont ghamilt jien tan-nuqqasijiet u difetti tas-sistema gudizzjarja, lura fis-sena 2011/2012. Ma jista qatt ikolli konferma aktar eccezzjonali tal-validita’ ta’ dak li kont qed nghid bhala membru Parlamentari dwar l-oqsma tal-Gustizzja u Intern, daqs kemm meta dik l-konferma tkun gejja minn persuna ta’ statura […]

Ma’ Bundy – 19/2/2016

  Punti saljenti   1)      Ivvotajt kif ivvotajt fil-vot ta’ Carm wara li, u fil-kuntest ta’ Riforma holistika tal-Gustizzja li jiena pprezentajt fil-Parlament f’Novembru 2011 u li giet konfermata sentejn wara fir-Rapport Bonello u li kienet qed tkun rezistita u imblukkata. F’dan is-sens inzomm ferm mal-posizzjonijijet kollha li hadt specjalment ghax l-istorja tatni ragun mhux […]

X’dixxiplina? Ara lil min tahtar u ma tigix bzonn dixxiplina!

Kull meta xi hadd jipprova jaghti impressjoni li r-Riforma dwar hatriet/dixxiplina/tnehhija tal-Gudikanti, f’dan l-pajjiz torigina min  x’imkien iehor hlief mill-Mozzjoni Privata tieghi dwar Riformi Magguri fil-Gustizzja u Intern tat-8 ta’ Novembru 2011 (1), mhux biss ikun qed jinsulta l-intelligenza ta’ poplu shih u jqarraq,  izda wkoll u hafna aghar minn hekk ikun qed jaghmel dak li […]

Vision for Justice , 2011

The Sunday Times of Malta – Sunday, September 11, 2011 – by Franco Debono Vision for justice In the wake of the political turmoil preceding the 1987 election Eddie Fenech Ada­mi gave what is probably the best speech ever in our Parliament, in which he described human rights as the hallmark of a free nation. […]