The Golden Rule of Good Governance

The Golden Rule of Good Governance – Do not condemn others for your mistakes and do not take credit for others’ good deeds. From this meritocracy, justice and all  the rest follows naturally.     Aggornament tal-Kamra tal-Onor.Dr.Franco Debono – Estratt mis-Seduta Numru 186 – tal-Erbgha 27 ta’ Jannar 2010 Sur President, nikkonkludi billi ngħid […]

President jinhatar b’zewg terzi – Diskors Jannar 2010

Fil-Parlament kelli missjoni wahda – li bhal arkitett nfassal l-istruttura kostituzzjonali tat-tieni Repubblika. Hekk ghamilt u l-Istorja qed taghtini ragun ma kull gurnata. Ejjew ninghaqdu u nimplimentaw dawn r-Riformi ghal gid tal-pajjiz! L-Partit Nazzjonalista llum jidher li se jhabbar pakkett ta’ proposti li jnkludu l-hatra tal-President b’zewg terzi. Din kienet proposta li ghamilt jien ricentement […]

L-Ghaxar Diskors Parlamentari – Riforma tal-Gustizzja kwazi kompluta – Novembru 2009

Seduta numru 162                       19.11.2009                                Onorevoli Franco Debono Voti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern   ONOR. FRANCO DEBONO:  Sur President, ara naħsbu li fil-qasam tal-ġustizzja l-aktar ħaġa li għandha timpenjana u għandna ninkwetaw u nallokaw l-enerġija tagħna fuqha hija l-pensjonijiet tal-ġudikanti. Ara ma ningħatawx xi impressjoni li tant għandna kollox ileqq u f’postu li nistgħu noqogħdu ninkwetaw […]

Harsiet lura. .u ohrajn ‘l quddiem (Ahn’ ahna jew m’ahniex?)

Fl-ahhar granet kont qed nirriproduci u nippublika f’dan l-Blog d-diskorsi kollha li ghamilt fil-Parlament fejn fost ohrajn sal-ewwel sena, sas-sena 2009 kont diga fassalt s-sinsla tar-Riforma Holistika tal-Gustizzja. Wiehed mill-punti saljenti li kont tkellimt dwaru  li imbaghad inkludejt fil-Mozzjoni Privata ta’ Novembru 2011, kien s-separazzjoni ta’ rwoli bejn l-funzjonijiet investigattivi u dawk ta’ prosekuzzjoni fil-Korp tal-Pulizija. […]