Blasphemy Laws

These are comments I had given to Maltatoday – 21st January 2015 – regarding vilification provisions in Criminal Code As Malta’s Commissioner of Laws, the task of identifying and removing out-dated or otherwise troublesome legislation falls to lawyer and former MP Franco Debono. However, he told MaltaToday that no discussion has to date taken place […]

Riforma Debono (3) – L-ewwel tnax-il mizura fir-Rapport Bonello

U jekk nibdew biex nharsu lejn l-ewwel tnax-il mizura fir-Rapport Bonello dwar l-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja wiehed malajr jinduna li sa minn dawn l-ewwel proposti tar-Rapport Bonello jidher car li t-tematika, l-analizi, u l-proposti jsibu l-origini taghhom fir-Riforma li fil-qosor qed nirreferu ghaliha bhala Riforma Debono u kif ghidna qabel sta ghal qarrej li jsejhila kif […]

Riforma Debono (2) – Konferenza nazzjonali dwar l-Gustizzja

 Kif ktibt fti tal-granet ilu se nkun qed nikteb sensiela ta’ Blogs li jezaminaw xebh bejn r-Riforma li porezentajt jien fil-Parlament li lahqet l-qofol fil-Mozzjoni Privata (Novembru 2011), u r-Rapport Bonello. Illum f’gurnal lokali fil-fatt din giet msejjha r-Riforma Bonello-Debono, minhabba xebh konsiderevoli ta’ aktar minn hamsa u zebghin fil-mija. Wiehed mis-suggerimenti li kont ghamilt […]