Franco Debono – silta mid-Dikors Parlamentari 13 ta’ Lulju 2011- ‘Wasal iz-zmien li titwieled Kostituzzjoni gdida’

 13 ta’ Lulju 2011 fil-Parlament – kwazi sentejn wara gejt mahtur biex immexxi dan l-process ghal Kostituzzjoni gdida li jien stess kont issuggerejt. ” . . . . .  Wasal iż-żmien għal riformi politiċi ta’ ċerta entità f’din is-soċjetà li qed tinbidel. Wasal iż-żmien li titwieled il-Kostituzzjoni ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, ta’ Malta Ewropea, li […]

Dwar l-pacenzja u r-Rikonciljazzjoni

http://www.francodebono.com/2013/08/01/austin-gatt-does-well-not-to-answer-the-times/ Irid ikollok tassew pacenzja kbira tara lil Steve Mallia tat-Times fuq medda ta xhur jew snin jipprova jkissirlek kull ma bnejt b’tant gharaq u sagrificcju. Ovvjament ir-rizultat ikun bil-maqlub. Dawn in-nies meta jiehduha kontrik jispiccaw isahhuk ghax illum hawn diversi mezzi tax-xandir. Immaginaw x’kienet taghmel it-Times meta kellha kwazi monopolju. Illum m’ghadx ghandha! Ovvjament […]