L-Ghid it-Tajjeb

L-Ghid il-Kbir hija l-akbar festa tal-Knisja. Hija grajja ta’ tama u posittivita. Hija r-rebha tal-hajja fuq l-mewt, tal-verita fuq il-qerq u tas-sewwa fuq l-hazen. Huwa r-rakkont tat-trijonf tal-gustizzja fuq l-oppressjoni u l-jasar. L-Irxoxt huwa r-rebh tat-tama fuq ir-rassenjazzjoni, r-rebha tal-liberazzjoni  mit-tbatija. L-Irxoxt huwa l-qawmien mill-gdid ta’ dak li ghadda mill-passjoni, l-Irxoxt huwa r-rebha tal-fidi, ta […]

Messaggi lil Dr Gonzi – email 12 ta’ Dicembru 2009

president tar repubblika Franco Debono <f.debono@gmail.com> 12/12/2009 to Gonzi, Galea prim,   ftit zmien ilu kont kellimtek dwar il-possibilta illi l kostituzzjoni tigi emendata fit-titolu li jirrigwarda l-president. kont issuggerejt, u anke ktibt artiklu dwar dan, illi l-metodu tal-hatra ta president kienet insufficjenti u tal-inqas il-kostituzzjoni kellha tesigi maggoranza assoluta, u mhux semplici rizoluzzjoni.   […]

Rikonciljazzjoni Nazzjonali

Wasal iz-zmien illi verament pajjizna u l-poplu taghna jghaddi minn process ta’ Rikonciljazzjoni Nazzjonali fejn ninsew id-differenzi u nseddqu l-ghaqda. Pajjizna ghadda minn mumenti difficli hafna pero l-poplu iddecieda illi jiehu pajjizu lura, minn klikka li kienet hakmitu.  Issa rridu niffukaw nseddqu l-ghaqda. Nirrispettaw lil min jikkritikana u nilqghu l-kritika b’serenita. L-kritika tista tkun utli […]

Il-Kostituzzjoni hija taghna lkoll

Bhal-lingwa, il-bandiera u l-Innu Nazzjonali, il-Kostituzzjoni hija wahda mis-simboli l-aktar qawwija tal-ghaqda nazzjonali, ta dak li jsawwar l-identita u l-kultura taghna bhala nazzjon, bhala poplu wiehed maghqud, minkejja li b’hafna opinjonijiet differenti. Nibda ninkwieta kieku ma kienx hekk – r-rikkezza ta’ socjeta hija l-varjeta tal-opinjonijiet u l-qawsalla ta’ ideat differenti li jsawruha, pero’ fuq kollox […]