Austin Gatt no confidence motion should be debated next Monday with urgency after Delimara scandal

Not only did Austin Gatt not resign after aseries of scandals but he found the time  to block me from contesting the next election with the PN becasue I stood up to him. I am proud of what I did for my country. History will judge Austin Gatt in the most polluting way.

Franco Debono Speech in BWSC motion : 6 May 2010

Plenary 217 06-05-2010 1800hrs – Power Station

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121020/local/enemalta-to-refuse-partial-hand-over-of-power-station-extension.441849

 

Illum  4 ta Ottubru 2012

Mozzjoni mressqa mill-Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

 

Peress illi Transport Malta harget tenders sabiex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta ghaxar snin f’liema sejha ma kien hemm ebda indikazzjoni dwar it-tariffi li se jkunu imposti u li kellhom ikunu stabbiliti mill-operatur innifsu,  liema process intlaqa min ghadab kbir mill-popolazzjoni Maltija in generali b’mod illi l-gvern kien kostrett u ma kellux triq ohra hlief li jissospendi dan il-process wara li l-Opposizzjoni ipprezentat mozzjoni numru 327 sabiex il-process jitwaqqaf u jien immedjatament iddikjarajt li kont se nappoggja dik il-mozzjoni fl-ahjar interess nazzjonali, skont il-kuxjenza u skont il-gurament tal-hatra tieghi u li jiehu kull deputat  f’din il-Kamra;

 

Peress illi kulhadd jirrikonoxxi illi dan il-process sar b’mod sbaljat, mghaggel u minghajr il-konsultazzjoni adegwata u fih ittiehdu decizjonijiet hziena u possibilment dan sar mill-istess nies li huma hatja tal-fjask tar-riforma tat-trasport pubbliku, inkluz il-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt li ghandu r-responsabbilta politika tal-istess dekasteru;

 

Peress illi ebda individwu m’huwa akbar mil-partit, jew mill-Parlament, u peress illi l-principji demokratici inkluz dak tal-kontabilita ministerjali huwa s-sinsla tat-twemmin politiku tal-Partit Nazzjonalista u ta’ kull partit iehor bi kredenzjali demokratici,  u peress illi l-lealta lejn  il-partit li f’ismu jigi elett deputat qed jigi uzat u abbuzat minn uhud, bhala mod kif ministri jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd, inkluz dan il-parlament, konxji li jistghu jabbuzaw minn lealta ghamja u irrazjonali minn backbenchers illi jibzghu isemmghu lehinhom minhabba magna ta terrur operata minn nies qrib il-Prim Ministru, u peress illi dan kollu qed jaghti impressjoni perikoluza illi hawn nies f’dan il-pajjiz li huma ‘l fuq mil-Ligi;

 

Peress illi hadd mhu akbar mil-kariga li jokkupa, u peress illi s-sistema politika f’Malta 2012 iddegenerat f’wahda aktar tixbah Oligarkija, bi tnaqqir kostanti ta principji demokratici matul is-snin, u bi Prim Ministru li kjarament huwa ostagg ta, jew komplici ma’ klikka ristretta hafna ta’ persuni li qatt ma jwiegbu ghal ghemilhom anke meta dan ikun sbaljat b’mod grossolan, evidenti ghal kulhadd u ta’ dannu kbir ghal pajjiz u l-poplu Malti, filwaqt li addirittura jippretendu li haddiehor ihallas ghan-nuqqasijiet taghhom;

 

Peress illi l-Prim Ministru dan l-ahhar qieghed ripetutament jiddikjara kwazi f’kull okkazjoni, illi kull deputat ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu izda dan il-principju l-Prim Ministru japplikah b’mod diskriminatorju ferm, peress illi naqas milli japplikah fil-konfront tal-Ministru Austin Gatt mill-anqas darbtejn f’din il-legislatura, fil-kaz tal-BWSC, fejn pajjizna se jkollu jitwikka b’estensjoni tal-power station tahdem bil-heavy fuel oil, fuel altament inkwinanti, kif ukoll fil-kaz tar-riforma tat-trasport pubbliku li gabet pajjiz u poplu shih gharkubbtejh ghal xhur shah minhabba mismanagement totali mill-Ministru Austin Gatt u nies ta Transport Malta fid-dekasteru tieghu;

Peress illi dan il-pajjiz mhux propjeta privata ta’ xi ministru u l-klikka ta’ madwaru izda tal-Maltin u l-Ghawdxin kollha u li din il-mozzjoni tikkoncerna l-issue tal-carparks kif esposta fil-mozzjoni numru 327 izda tikkoncerna wkoll it-thaddim tad-demokrazija f’dan il-pajjiz. 

Minkejja illi lili personali l-Prim Ministru bhala Kap tal-Partit ghaddieni minn sagrificcju sempliciment ghax sabiex nimxi skont il-kuxjenza,  mal-gurament tal-hatra jiena ma stajtx nimxi  skont il-whip meta dan il-Parlament iddiskuta l-mozzjoni ta’ sfiducja fil-konfront ta’Austin Gatt dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku, kif ukoll meta ghadda vot ta sfiducja fil-konfront tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici minhabba d-dizastru fil-qrati, fil-pulizija, fil-habs kif ukoll fil-qasam tal-immigrazzjoni liema istituzzjonijiet kienu qed jkunu protagonsisti ta’ incidenti negattivi inkluz mwiet u traffikar ta drogi fil-habs, mwiet ta suspettati waqt l-arrest, ksur ta drittijiet fundamentali, nuqqas ta drittijet inkluz dritt t’assocjazjoni lil membri tal-Korp tal-Pulizija, nuqqas kbir ta sigurta fil-Qrati, fejn sahansitra persuna giet mixlija li wettqet tentattiv t’omicidju volontarju go awla tal-qorti, kif ukoll kritika harxa  ghas-sitwazzjoni mwieghra fil-qasam tal- immigrazzjoni, minn organizzazzjonijiet internazzjonali u lokali kif ukoll minn persuni li jahdmu fil-qasam u l-immigranti nfushom u peress illi dan kollu ma kienx politikament accettabli;

Peress illi soddisfatt illi s-sagrificcju li ghaddejt minnu u l-ingustizzji qarsa li thallast bihom wara l-vot ta’ sfiducja fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici,  kienu krucjali sabiex ghallinqas gew sblukkati numru ta riformi estensivi li kienu ilhom jigu blukkati ghal snin mill-istess Ministru, u illi kienet r-rizenja tieghu illi fethet berah il-bibien sabiex sitwazzjoni li ddegenerat tibda tigi rimedjata, u illi dan qatt ma seta jsehh, u ghaldaqstant dan huwa rilevantissimu ghal din il-mozzjoni, u illi l-istess posizzjonijiet li hadt kienu krucjali u strumentali sabiex gew rimedjati l-isbalji goffi hafna li saru fir-riforma tat-Trasport publiku li swiet miljuni lil dan il-pajjiz;;

Peress illi jiena u kull deputat elett mill-poplu mhuwiex delegat tal-partit li f’ismu gie elett, izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit politiku, liema distinzjoni qed tkun ofuskata minhabba l-fatt li l-partiti politici u l-finanzjament taghhom f’Malta illum 2012, ghadhom mhux regolati mil-Ligi, minkejja li l_GRECO ilu snin jigri wara Malta u minkejja  li jien stess prezentajt Abbozz illi ilu xhur fuq l-ixkaffa, kif ukoll minhabba kultura u sistema politika perikoluza li sviluppat tul l-ahhar snin, u peress illi l-lealta lejn il-Partit mhijiex xi mezz sinistri kif ministri jistriehu fuq din il-lealta’ biex jabbuzaw minnha u jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd inkluz il-Parlament u l-Poplu u peress illi kull deputat ghandu d-dover illi jaqdi l-funzjonijiet tieghu skont il-kuxjenza, u l-gurament  ta’ lealta lejn il-Kostituzzjoni u r-Repubblika ta’ Malta;

Peress illi l-kultura ta rizenji ministerjali hija kompletamenti inezistenti f’Malta 2012, u peress illi l-Prim Ministru minflok ma applika u inforza l-principju fundamentali tal-kontabilita politika ikkundanna lil min talabha, u peress illi dan qed ikompli jsahhah il-percezzjoni illi d-demokrazija hija serjament mhedda b’dan l-attegjament,  u peress illi ghalekk huwa aktar urgenti u impellenti illi dan il-Parlament sovran jezercita s-supremazija tieghu fl-ezercizzju legittimu tal-iskrutinju politiku tal-ezekuttiv;

 

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ma irrizenjax mil-kariga lanqas meta l-vot ta sfiducja fil-konfront tieghi m’ghaddiex sempliciment grazzi ghal-casting vote tal-Ispeaker u peress illi jidher car illi l-Prim Ministru li huwa sod maz-zghir huwa dghajjef fil-konfront tal-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt u ma japplikax fil-konfront tieghu il-principju li kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu;

 

Peress illi l-iskrutinju tal-ezekuttiv mill-Parlament huwa element ewlieni tas-separazzjoni tal-poteri u tas-Saltna tad-Dritt (Rule of Law), fis-sens illi mhux talli hadd mhu akbar minn partit, izda hadd mhu akbar minn dan il-Parlament, mill-Poplu u hadd mhu ‘l fuq mil-Ligi u kulhadd, inkluz Ministri tal-kabinett ghandu jwiegeb ghall-azzjonijiet tieghu;

 

Illi f’kull kaz il-lealta lejn partit li f’ismu deputat ikun gie elett hija aspett wiehed biss mis-sistema politika ta’ dan il-pajjiz u ghandha tigi inkwadrata u mifhuma fil-kuntest ta’ principji u regoli hafna oghla u iktar fuindamentali bhas-separazzjoni tal-poteri, il-kontabilita’, il-ministerial responsibility, is-saltna tad-dritt, is-supremazija  ta’ dan il-parlament fil-kuntest ta’ kostituzzjoni aktar suprema.

 

 

Peress illi f’kaz ta mismanagement, decizjonijiet hziena u specjalment gross mismanagement, bhal f’dan il-kaz,  mhux talli l-persuna politikament  responsabbli ma tezonerax ruhha mir-responsabbilta’ politika billi tissospendi, tirrimedja jew tittanta tirrimedja sitwazzjoni, izda tali tentattivi mhux biss huma konferma tal-mismanagment innifsu, talli l-istess persuna li amministrat hazin m’ghandiex tkun hi stess li tirrimedja s-sitwazzjoni li hi stess precipitat bid-decizjonijiet hziena jew traskuragni taghha, specjalment meta dik l-istess persuna tkun diga kienet involuta fil-mismanagement tal-BWSC, tal-Arriva u issa f’dak tal-Car Parks u ohrajn,  u ghaldaqstant l-uniku rimedju stabbilit u accettat fid-demokraziji parlamentari Ewropej huwa dak tar-rizenja;

 

Peress ili dan il-pajjiz m’ghandux ikun imcahhad mis-servizzi ta’ persuni validi, f’kull livell ta management, minhabba li persuni arroganti, jimblukkaw certi karigi, billi ma jerfghux il-konsegwenzi ta’ ghemilhom u ma jirrizenjawx u b’hekk inoltre ikunu qed jusurpaw karigi, illi f’kaz ta rizenja, jistghu u ghandhom jigu sussegwentement okkupati minn persuni aktar idonei, u peress illi dan huwa bi ksur totali tal-principji tat trattament ugwali, il-gustizzja u l-meritokrazija;

Illi filwaqt li l-politika minn natura taghha tinnecessita element ta’ strategija pero mill-banda l-ohra hija politkament inaccetabbli t-tattika perikoluza li qisha infiltrat is-sistema politika  fejn riformi u mizuri riparatorji u meljoramenti kif ukoll rimedji ghal sitwazzjonijiet inkwetanti, u hrug ta tenders ta portata kbira jithallew ghal ahhar xhur jekk mhux gimghat qabel l-elezzjoni minhabba esigenzi elettorali b’mod illi persuni milquta ikunu ghaddew minn snin ta’ tbatija minhabba l-kapricci elettorali, jew jintuzaw bhala lixka ghal voti u dan meta pajjizi ohra ghandhom ligijiet cari li jipprojbixxu dan l-attegjament fil-perjodu qabel l-elezzjonijiet sabiex l-elezzjonijiet ikunu verament hielsa u bla mittiefsa, u niehu opportunita nheggeg il-promulgazzjoni ta Ligijiet simili f’pajjizna;

Peress illi dan il-Parlament huwa suprem u ghandu mhux biss id-dritt, izda l-obbligu li jiskrutinja l-operat tal-ministri mahtura mil-Prim Ministru inkluz li jghaddi vot ta sfiducja fil-konfront ta ministru jew tal-gvern, u peress illi kull ministru ghandu l-obbligu jaghti rendikont ta’ ghemilu quddiem dan il-Parlament u ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu inkluz ta’ imgieba u  mismanagement li jkun politikament inaccettabli u li ggib maghha responsabbilta politika;

Peress illi wara l-kontroversji kbar tal-Arriva u tal-BWSC u issa din tal-Car Parks jidher illi jezisti periklu reali u fondat illi l-MinistruAustinGatt jekk se jibqa jokkupa l-istess kariga, jista,minngurnata ghall-ohra ikun involut f’kazijiet ohra ta mismanagement;

Peress illi d-duttrina tal-individual ministerial responsibility, li taghmel parti mill-Kostituzzjoni taghna hija intiza u mahsuba sabiex ministru jgorr u jiffaccja r-responsabbilta ta’ ghemilu, u ma jkomplix jimbarazza l-kumplament tal-gvern;

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jerfa l-konsegwenzi ta’ghemilu partikolarment ta dak li huwa politikament responsabbli ghalih u fil-kaz partikolari, il-process hazin u sbaljat tal-hrug ta tenders minn Trasport Malta biex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta’ ghaxar snin, liema process gie issa sospiz mill-gvern, b’mod li juri li anke l-istess gvern jirrikonoxxi li seta kien hemm nuqqsijiet;

Ghaldaqstant  tenut kont tad-duttrina tal-individual ministerial responsibility, kif ukoll tenut kont tad-dikjarazzjoni ripetuta tal-Prim Ministru illi kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu, ghaldaqstant din il-Kamra ghanda tirrisolvi illi minhabba dawn ir-ragunijiet principalment fosthom illi l-Ministru huwa responsabbli ghal process sbaljat fil-management tal-issue tal-Car Parks u ragunijiet ohrajn li se jirrizultaw dettaljatament fl-istadju tad-dibattiment ta’ din il-mozzjoni l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jkun ikkundannat u ccensurat minn din il-Kamra u l-istess Ministru ghandu  jerfa l-konsegwenzi naturali ta vot ta sfiducja minn din l-istess Kamra.

 

Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

4 t’Ottubru 2012