OF CALUMNIOUS ACCUSATIONS

OF CALUMNIOUS ACCUSATIONS, OF PERJURY AND OF FALSE SWEARING 100. In this sub-title “criminal proceedings” includes the inquiry referred to in Sub-title II of Title II of Part I of Book Second of this Code and any proceedings under the Malta Armed Forces Act. Calumnious accusations. 101. (1) Whosoever, with intent to harm any person, […]

Min se jikkummenta l-ewwel jaqra ftit l-Ligi

Uhud jew hafna mill-kontroversji ta’ dawn l-ahhar granet jistghu ikunu facilment evitati jekk wiehed qabel jikkummenta jindenja ruhu jaghti daqqa t’ghajne lejn l-Ligi. Inoltre wiehed irid jaghmel distinzjoni bejn l-Ligi nfisha u l-infurzar tal-Ligi L-Ligi hija wahda dettaljatissima, bbazata fuq l-abbozz li kont prezentajt fil-Parlament jien f’Jannar 2012 bbazata fuq Ligi Ingliz u Germaniza u […]

Ghaliex Vanni mhux Carm jew Tonio ?

Gvern Laburista b’kuraġġ minnufih implimenta wara konsultazzjoni pubblika l-abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti li jien kont prezentajt f’Jannar 2012 bhala deputat Nazzjonalista  u li qatt ma kien ittella’ ghad-diskussjoni minn GonziPN li tieghu Busuttil kien l-ewwel delegat speċjali imbaghad Vici-Kap. L-Ligi ġiet approvata mill-Parlament bi qbil unanimu u allura jidher li l-abbozz kien wiehed […]

Riforma tal-Gustizzja f’Ghawdex

L-Parlament din l-Gimgha kien qed jiddiskuti abbozz ta’ Ligi li kien thejja mill-Kumitat ta’ Ri-Kodifikazzjoni u Konsolidazzjoni ta’ Ligijiet li fil-Legislatura li ghaddiet jien kont nippresjedi u wara mozzjoni private ta’ Justyne Caruana. Erba snin wara li ma bqajtx deputat Parlamentari, l-Parlament Malti ghadu  jiddiskuti proposti li kont ikkontribwixxejt fihom bhala deputat fil-kuntest tar-Riforma tal-Gustizzja […]

Finanzjament tal-Partiti (1)

Ghaddejja kontroversja kbira f’dan l-pajjiz dwar l-finanzjament tal-partiti wara li rrizulta li negozjant partikolari kien qed jaghti donazzjonijiet hoxnin lil PN fuq medda ta’ snin li jista’ jaghti l-kaz ukoll jiksru l-Ligi tal-Finanzjament tal-Partiti li l-istess PN tant irrezista meta kien fil-Gvern u naqas li jimplimenta anke meta jien prezentajt abbozz fil-Parlament li illum sar […]

Is-safra ta’ Joseph

Qed titqajjem kontroversja bbazata fuq s-segwenti premessi zbaljati – Prim Ministru li ghandu dhul ta’ 68,000 ewro fis-sena mar btala (li ghaliha hallas hu) fej nefaq 11,000 ewro f’lukanda. Ghaliex qed titqajjem kontroversja fejn m’hemmx? Ghax qed tinghata l-impressjoni li dan l-Prim Ministru ghandu tmitax-il sena u s’issa f’hajtu hadem sena wahda biss! Filwaqt li […]