L-kaz kurjuz ta Delia, Bkara F.C., u l-Ewropa (1)

Din hi l-klassifika finali tal-Kampjonat Malti ghall-istagun 2016/2017. Issa se jilaghbu fl-Ewropa din s-sena l-Hibs, Balzan u Valletta. Bhala supporter Belti jien niehu gost pero hem xi spjegazzjoni ghaliex B’Kara gew maqbuza u se jilghab fl-Ewropa team li gie warajhom fil-klassifika? Jista forsi Adrian Delia jispjega ladarba qed jitlob lin-nies jafdawh b’kariga issa ferm aktar […]

DeliaFalz – parolafacile xejn

Jekk tisma’ bniedem jitkellem ghal perjodu qasir ta’ xahrejn ma nehodiex bi kbira biex jimpressjonak. Perjodu tant qasir forsi ma jkunx bizzejjed biex jibda jissabbat mal-hitan li jkun bena b’diskorsu stess jekk diskorsu ma jkunx fih sustanza, u jitifxkel u jithabbel fil-kontradizzjonijiet. Inoltre biex bniedem tkun taf ghandux parola facile jew le trid tezaminah taht […]

L-kisbiet ta ‘Adrian Delia s’issa

                                                                                                                                                                                                                Tazzi fil-football – xejn.  Elezzjonijiet konstestati – xejn. Mela x’kisbiet? Jekk hu minnu dak li qal Frank Portelli li mill-elezzjoni lil hawn l-P.N. tilef madwar ghaxart elef vot ohra, mal-erbghin elf li kien minn taht dan huwa mertu wkoll ta Adrian Delia li kien l-wicc tal-P.N. immedjatament wara l-elezzjoni. Hadd ma deher daqsu fil-media […]

29 gurnata

Sat-13 ta’ Mejju 2017 Adrian Delia kien ghadu fil-hin li jikkontesta l-elezzjoni generali f’isem l-P.N. L-polls u surveys kollha kienu qed juru b’mod car li l-P.N. kien minn taht sew u allura l-ghajnuna ta’ kulhadd inkluz ta’ Adrian Delia kienet importanti u essenzjali. Ovvjament Delia kellu 47 sena cans biex jahsibha jekk jikkontestax jew le pero’ […]

N-Nazzjonalisti jridu xi hadd gdid

Ovvjament wara tliet telfiet konsekuttivi b’35,000, u wara li injoraw t-twissijiet serji li kont ghamilt lil u mill-partit hames snin ilu, issa n-Nazzjonalisti jixtiequ lil xi had gdid fit-tmexxija. Pero l-konfuzjoni akuta qed twassal ghal sitwazzjoni bizzarra ta’ x’jista jikkwalifika bhala gdid meta wiehed qed jitkellem dwar kap ta’ partit politiku. Sempliciment inkredibbli u tal-ghegubijiet. […]

L-akbar kastig ghal-P.N. bhalissa

Adrian Delia mhu xejn hlief dak li l-P.N. ilu sni n jghajjar lil haddiehor bih! Adrian Delia ma hu xejn ghajr t-termometru  tal-konfuzjoni u disprament tal-average attivist Nazzjonalist. F’cirkostanzi normali hadd ma jaghti kasu jew jiehdu bis-serjeta’ – bniedem li qatt ma kien involut fil-partit Jew politika u jippretendi li jilhaq mal-ewwel kap. Imma l-konfuzjoni […]